Regulamin

Cykl biegów dla dzieci Elbląg

I. Organizator

  1. Organizatorem Biegu Malucha jest Szkoła Pływania Maluchy Pływają- PPHU Grupa Sport, Tomasz
    Kowalski 82-300 Elbląg. Iwaszkiewicza 14
    NIP – 578-283-11-88
    Regon – 280317085
  2. Bieg Malucha organizowany jest przy współpracy.
    – Grupa Merlin.
    II. Cele
    Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci.
    III. Termin i miejsce
    Bieg Malucha odbędzie się odbędą się 04 września 2022r. na terenie:
    Stadion Sportowy Elbląg, ul. Saperów.
    O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.
    Dzieci będą startowały w seriach. Godziny startów poszczególnych serii podane są na stronie internetowej www.biegmalucha.pl.


IV .Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału do Biegu Malucha może dokonać rodzic lub opiekun prawny Uczestnika
Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.biegmalucha.pl
Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony
formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie
formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 02.09.2022. lub w momencie wyczerpania limitu uczestników, który wynosi 200 osób.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność dokonanych wpłat.
Zapisanie dziecka na bieg bez wniesienia Opłaty Startowej, nie jest gwarancją otrzymania Pakietu Startowego oraz zgody na udział w biegu.
W przypadku wolnych miejsc, zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze
Zawodów w dniu zawodów.

V. Uczestnictwo
Prawo startu w Biegu Malucha mają dzieci w wieku od 0 do 10 lat(liczy się rok urodzenia).
Warunkiem dopuszczenia do startu w Biegach Dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego
podczas weryfikacji Uczestnika w Biurze Zawodów.
Dzieci będą startowały w seriach. Przydział do serii następuje na podstawie kategorii wiekowej dziecka
(brany jest pod uwagę rok urodzenia). Nie ma możliwości wyboru lub zmiany serii.
Uczestnicy z kategorii wiekowej (0-3 lata ) mogą startować razem z rodzicem/opiekunem.
Pozostałe kategorie startują w biegu samodzielnie (bez rodzica / opiekuna).
Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów minimum 30
min przed startem.
W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiet startowy, zawierający numer startowy oraz informację / upominek od sponsorów.
Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie
późniejszym.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe umieszczone poziomo do przedniej
części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu,
zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest
zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

VI. Opłaty

  1. Opłata Rejestracyjna za udział w Biegu Malucha wynosi 25 PLN.
  2. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez
    Organizatorów, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów
    Startowych, o których mowa w pkt III.
  3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy.
  4. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz
    innego Uczestnika.

VII. Klasyfikacje i wyniki
Podczas Biegu Malucha prowadzone będą następujące klasyfikacje w poszczególnych kategoriach
wiekowych z podziałem na wiek:
1-3 miejsce w kategorii 4-5 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 6-7 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 8-9 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 10 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 4-5 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 6-7 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 8-9 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 10 lat dziewczęta
Podstawą klasyfikacji jest ręczny pomiar czasu.
Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów oficjalnych.
Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegmalucha.pl po biegu.
VIII. Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie przeprowadzony w systemie ręcznym. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto.
IX. Nagrody
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Biegi Dzieci, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach otrzymają puchary.
Nagroda w klasyfikacji przedszkoli, pamiątkowy puchar.

X. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z
    obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
    2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest PPHU Grupa Sport Tomasz Kowalski, 82-300 Elbląg. Iwaszkiewicza 14
  2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu
    Malucha.
  3. Uczestnikowi oraz jego rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich
    danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia
    sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych,
    zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych umieszczone w Formularzu
    Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Biegu Malucha. Podstawą
    prawną dla przetwarzania danych w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań
    Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla
    przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda wyrażona przez rodzica lub
    opiekuna prawnego Uczestnika.
  5. Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na
    przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Biegu Malucha jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegach.
    8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Biegu Malucha
    obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia.
  6. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Biegu Malucha, Organizator będzie uprawniony do
    wysyłania w dowolnym czasie na adres wskazany przez rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika
    wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu Malucha i funkcjonowania Strony internetowej
    (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
  7. Dostęp do danych osobowych Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych będą mieli
    wyłącznie Organizator, Partner oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku z organizacją Biegu
    Malucha lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  8. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres
    uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo.
  9. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce
    przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
  10. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie prawni
    mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    XII. Postanowienia końcowe
  11. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
    odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  12. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane
    żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  14. Przez cały czas trwania Zawodów, dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
    Bierze on na ten czas pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.
  15. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w zawodach, akceptuje niniejszy regulamin.
  16. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

XI. Postanowienia reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące Biegu Malucha należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biegmalcha@gmailcom, w terminie 24 godzin od daty zakończenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu, nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Biegu Malucha Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
  4. Uczestnik ma prawo do nie przystąpnienia do udziału w Biegu Malucha bez możliwości zwrotu opłaty startowej